skip to Main Content

Quản lý đạo đức kinh doanh

sub3_bg

Buwon Vina đang hoàn thiện về chế độ và chính sách, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và
đang thúc đẩy hợp tác với bên liên quan và với nhân viên để đạt mục tiêu như sau.

Mục tiêu quản lý đạo đức kinh doanh

Phổ biến đến nhân viên về nguyên tắc đạo đức kinh doanh, chế độ chính sách và pháp luật, “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” khi phát triển kinh tế nhằm mang lại lợi ích cho tất cả khách hàng, cổ đông, xã hội và các bên liên quan.

Cách thức quản lý đạo đức kinh doanh

Bảo vệ lợi ích của tổ chức, các bên lên quan và các cổ đông bằng cách ngăn ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại tối đa đối với các hành vi phi đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp và duy trì được sự lãnh đạo hiệu quả của người quản lý thông qua vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ.

Định hướng quản lý có đạo đức

Tạo văn hoá đạo đức lành mạnh thông qua thiết lập chính sách, nguyên tắc đạo đức và đào tạo.
Phát triển và đồng hành cùng với khách hàng / đối tác thông qua cạnh tranh công bằng.
Luôn luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp.

Hoạt động quản lý đạo đức kinh doanh

Thiết lập hệ thống kiểm tra hàng ngày.
Thiết lập và kiểm tra quy trình quản lý khủng hoảng và rủi ro.
Tiến hành giáo dục đạo đức kinh doanh.
Vận hành chương trình bảo vệ người cung cấp thông tin.
Đa dạng hóa kênh thông tin kiểm soát bên ngoài
Vận hành tổ chức đạo đức kinh doanh độc lập.

Báo cáo và thông báo tự trị

Báo cáo hành vi phi đạo đức.
Tiếp nhận khiếu nại khách hàng.
Vận hành trung tâm tư vấn về quấy rối tình dụ.
Thực hiện theo chính sách hướng dẫn.

Copyright 2017 BUWON. All Rights Reserved.
Back To Top