skip to Main Content

Tầm nhìn và Sứ mệnh

vision
mission and vision vn – Copy

Giá trị cốt lõi (Core Value)

Ý tưởng sáng tạo

Buwon nhận thức được rằng sự sáng tạo của cá nhân là động lực tăng trưởng, có thể giải quyết vấn đề thông qua tư duy sáng tạo và thực hiện ý tưởng.

Ưu tiên chất lượng/Chất lượng là hàng đầu

Buwon luôn dẫn đầu chất lượng và làm hài lòng khách hàng so với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực
Buwon luôn tạo ra chất lượng cao và giá trị gia tăng cao

Coi trọng nhân tài

Buwon mở rộng tiềm lực tăng trưởng của một tổ chức thông qua việc phát triển năng lực cá nhân
Buwon xây dựng sức mạnh tổng hợp thông qua đào tạo con người.

Copyright 2017 BUWON. All Rights Reserved.
Back To Top